Sjätte veckan av apostlarna

Första läsningen: Jes 2:1-5

Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast,högst av bergen, överst bland höjderna.Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma,och de skall säga:”Låt oss gå upp till Herrens berg,till Jakobs Guds tempel.Han skall lära oss sina vägar,hans stigar vill vi följa.”Ty från Sion skall lag förkunnas,från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan folken,skipa rätt bland alla folkslag.De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Kom, alla av Jakobs ätt,låt oss vandra i Herrens ljus!

Andra läsningen: 1 Kor 10:14-17, 31-33

Håll er alltså bor­ta från av­gu­da­dyr­kan, mi­na kära. Jag ta­lar till förnuf­ti­ga människor, bedöm själva vad jag säger. Välsig­nel­sens bäga­re som vi välsig­nar, ger den oss in­te ge­men­skap med Kristi blod? Brödet som vi bry­ter, ger det oss in­te ge­men­skap med Kristi kropp? Ef­tersom brödet är ett en­da är vi – fast många – en en­da kropp, för al­la får vi vår del av ett och sam­ma bröd.

Om ni äter el­ler dric­ker el­ler vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck in­te an­stöt va­re sig bland ju­dar el­ler gre­ker el­ler in­om Guds försam­ling. Själv försöker jag all­tid rätta mig ef­ter al­la och söker in­te mitt eget bästa ut­an de mång­as, för att de skall bli rädda­de.

Evangelium: Luk 10:13-17

Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket.

Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig.” De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: ”Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.”