Andra söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 4:2-6 Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära. Och den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem,…

Mer

Första söndagen av sommaren

Första läsningen: Apg 5: 12-16 Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så: män och kvinnor i stort…

Mer

Sjunde söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 5:8-11 Ve er som samlar hus efter hus och lägger åker till åker, tills ingen mark finns kvar och ni ensamma äger landet! Detta har Herren Sebaot uppenbarat för mig: Sannerligen, de många husen skall stå öde, stora och ståtliga, men…

Mer

Sjätte söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 2:1-5 Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Den dag skall komma då berget med Herrens tempelstår där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd…

Mer

Femte söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:21-31 Ack, en sköka har hon blivit, den trofasta staden, hon som var uppfylld av rätt, en boning för rättfärdighet -nu bor det mördare där. Ditt silver har blivit slagg, ditt vin är utspätt med vatten. Dina sturska stormän är tjuvars…

Mer

Fjärde söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:2-6, 16-17 Hör, him­mel, och lyss­na, jord! Her­ren ta­lar. Barn har jag fost­rat och vårdat, men nu har de bru­tit med mig. Ox­en känner sin hus­bon­de och åsnan sin her­res krub­ba, men Is­ra­el känner in­te sin her­re, mitt folk har ing­et…

Mer

Tredje söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:1-9 Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda. Hör, himmel, och lyssna, jord! Herren talar. Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit…

Mer

Kristi kropps högtid

Första läsningen: Mal 1:6-11 En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är vördnaden för mig? Det säger Herren Sebaot till er präster, ni…

Mer

Heliga Trefaldighet

Första läsningen: Apg 4:5-22 Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: ”Genom vilken kraft eller i vems…

Mer