Läsningar

Läsningar enligt Kaldeiska kyrkan rit

Fjärde söndagen i kanonisering av kyrkan

Första läsningen: 1 Kung 6:11-19 Herrens ord kom till Salomo: ”Det hus som du nu bygger – om du följer mina stadgar och gör som jag befallt, och om du håller alla mina bud och rättar dig efter dem, skall jag låta det löfte som jag gav din far David förverkligas i dig: där skall jag bo mitt bland israeliterna och aldrig överge mitt folk Israel.” Och Salomo byggde templet färdigt. Invändigt klädde han dess väggar med cederplankor, ända nerifrån golvet och upp till taksparrarna fäste han denna träpanel. Golvet täckte han med cypressplankor. 20 alnar från den bakre väggen uppförde han en vägg av

Läs mer »
Första söndagen i kanonisering av kyrkan

Första läsningen: Jes 6:8-13 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!”  Då sade han: ”Gå och säg till detta folk:’ Ni skall höra men ingenting förstå, ni skall se men ingenting fatta.’ Förstocka detta folk, täpp till deras öron, täck för deras ögon, så att de ingenting ser, ingenting hör, ingenting förstår och inte vänder om och blir botade.” Jag frågade: ”Hur länge, Herre?” Han svarade: ”Tills städerna ligger i ruiner och ingen bor i dem, tills husen står tomma och åkrarna ligger övergivna.” Herren skall

Läs mer »
Andra söndagen av Mose

Första läsningen: Jes 40:18-28 Med vem vill ni jämföra Gud, vad vill ni likna honom vid? En gudabild som konstnären gjuter, som guldsmeden täcker med guld och förser med kedjor av silver? [—]Man väljer trä som inte murknar och anlitar en skicklig konstnär, som kan ställa upp sin gudabild stadigt. Förstår ni inte, hör ni inte? Har det inte sagts er från begynnelsen, har ni inte vetat det sedan jordens grund blev lagd? Han tronar ovan jordens rund, de som bor på den är som myror. Han breder ut himlen som en duk, spänner upp den som ett tält att bo

Läs mer »
Första söndagen av Mose

Första läsningen: Jes 40:1-8 Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark skall jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det. Herren har talat. En röst sade: Förkunna! Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna? ”Människan är som gräset, förgänglig

Läs mer »
Första söndagen av Korset & Fjärde söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 33: 13-16 De som är fjärran får höra vad jag gjort, de som är nära förnimmer min makt. Syndarna bävar i Sion, de gudlösa grips av skräck: ”Vem kan bo vid en förtärande eld, vid ständigt brinnande lågor?” Den som lever rättfärdigt och talar sanning, den som skyr vad som vinns med våld och slår ifrån sig när han erbjuds mutor, den som inte vill höra talas om dråp och inte vill se åt det som är ont.16Han får bo på höjderna, klippfästet skall vara hans tillflykt, han skall ha nog med bröd och aldrig sakna vatten.

Läs mer »
Tredje söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 32:1-8 Rättvist skall en gång en konung regera, furstar härska med rättfärdighet. Alla skall de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn. De skall vara som bäckar i öknen, som klippblockets skugga i solpinat land. Då skall de seendes ögon inte slutas, de hörandes öron skall lyssna. De obetänksamma skall få förstånd, de stammande tala flytande och klart. Dåren skall inte mer kallas ädel, skurken inte kallas storsint. Dårens ord är idel dårskap och alla hans avsikter onda. Han handlar gudlöst och talar förvänt om Herren. Den hungrige låter han svälta, den törstande vägrar han

Läs mer »
Andra söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 30:15-22 Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.- Men ni ville inte.16Ni sade: ”Nej, på hästar skall vi flyga fram. ”Ja, hastig blir er flykt. ”På snabba springare skall vi rida. ”Ja, snabba skall era förföljare vara.17Tusen skall darra för en endas härskri, när fem höjer härskri skall ni fly, tills det som är kvar av er blir som baneret på bergets krön, som fälttecknet uppe på höjden. Nu väntar Herren på att få visa er nåd, nu vill han uppenbara sin

Läs mer »
Första söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 31:1-9 Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp! De sätter sin lit till hästar, förtröstar på stridsvagnarnas mängd och den väldiga hopen av vagnskämpar. Till Israels Helige vänder de sig inte, de söker inte Herrens hjälp. Han är den som är vis. Han låter ofärden komma och ändrar inte det han har sagt, han griper in mot de ondas anhang och mot dem som hjälper ogärningsmän. Egypterna är människor, inte gudar, deras hästar är kött, inte ande. När Herren lyfter sin hand vacklar den som skulle hjälpa och faller den som sökte hjälp. Båda går

Läs mer »
Sjätte söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 30:1-7 Ve er, trotsiga söner, säger Herren. Ni genomför planer mot min vilja, ni sluter fördrag mot min önskan. Så hopar ni synd på synd. Utan att rådfråga mig far ni ner till Egyptenför att söka stöd hos farao, beskydd från Egypten. Men faraos stöd blir er till skam, Egyptens beskydd till nesa. När stormännen kommer till Soan och sändebuden når fram till Hanes, kommer de alla att stå där besvikna över ett folk som inte kan hjälpa, inte kan bli dem till nytta och hjälp, bara till skam och besvikelse! Djuren i Negev. Ett budskap. Genom

Läs mer »
Jungfru Marias upptagning i himmelen

Första läsningen: Apg 1:12-14 Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Andra läsningen: Rom 16:1-6,16 Jag vill lägga ett gott ord för vår sys­ter Fo­i­be, som tjänar försam­ling­en i Kench­re­ai. Ta emot hen­ne i Her­ren på ett

Läs mer »
Femte söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 28:14-22 Hör därför Herrens ord, ni som tar munnen så full, ni som härskar över detta folk i Jerusalem. Ni säger: ”Vi har slutit fördrag med döden, ett avtal med dödsriket: när stormfloden kommerskall den inte nå oss. Vi har gjort lögn till vårt värn, bländverk till vår tillflykt.” Därför säger Herren Gud: Se, jag lägger en grundsten på Sion, en sten som håller provet, en utvald hörnsten som säker grund. Den som har tro förhastar sig inte. Jag skall göra rätten till mätsnöre och rättfärdigheten till sänklod. Hagel skall utplåna lögnens värn, er tillflykt spolas bort

Läs mer »
Fjärde söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 9:7-16 Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gränsför Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelseskall göra detta. Herren sände ett ord mot Jakob, hans ord drabbade Israel. Hela folket fick erfara det, Efraim och Samarias invånare. Men i stolthet och övermod sade de: ”Murar av tegel har fallit, då bygger vi nya med huggen sten. Bjälkar av sykomor har knäckts, då tar vi ceder i stället.” Herren lät deras motståndare triumfera och hetsade deras fiender mot dem, Araméerna från öster,

Läs mer »