Läsningar

Läsningar enligt Kaldeiska kyrkan rit

Andra söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 4:2-6 Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära. Och den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem, skall kallas helig, var och en i Jerusalem som är skriven bland dem som skall leva. Men först skall Herren med domens ande och reningens ande tvätta bort Sions döttrars smuts och skölja Jerusalem rent efter dess blodsdåd. Över hela Sions berg och festförsamlingen där skall Herren skapa ett moln om dagen och en rök och ett flammande

Läs mer »
Första söndagen av sommaren

Första läsningen: Apg 5: 12-16 Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så: män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev

Läs mer »
Sjunde söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 5:8-11 Ve er som samlar hus efter hus och lägger åker till åker, tills ingen mark finns kvar och ni ensamma äger landet! Detta har Herren Sebaot uppenbarat för mig: Sannerligen, de många husen skall stå öde, stora och ståtliga, men tomma. En vingård på tio ploglandskall ge en enda lägel vin, en hel tunna utsädeskall ge en enda skäppa korn. Ve dem som störtar upp i ottan för att få sig ett rus och blir sittande långt fram på kvällen heta av vin! Andra läsningen: 1 Kor 15:58-16:4 Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder,

Läs mer »
Aposteln Tomas, skyddshelgon för den Kaldeiska kyrkan

Första läsningen: Jes 55:4-13 Honom gjorde jag till ett vittne för folken, till furste och härskare över dem. Du skall kalla på folkslag du inte känner, folkslag som inte känner dig skyndar tillför Herrens, din Guds, skull, Israels Helige, som skänkt dig härlighet. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.7Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer. Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta. Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger

Läs mer »
Sjätte söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 2:1-5 Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Den dag skall komma då berget med Herrens tempelstår där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. ”Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall smida om sina svärd till plogbillar

Läs mer »
Femte söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:21-31 Ack, en sköka har hon blivit, den trofasta staden, hon som var uppfylld av rätt, en boning för rättfärdighet -nu bor det mördare där. Ditt silver har blivit slagg, ditt vin är utspätt med vatten. Dina sturska stormän är tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor, ständigt försöker de sko sig. De för inte den faderlöses talan, änkans sak tar de inte upp. Därför säger Härskaren Herren Sebaot, Israels Mäktige: Ve dem! Jag skall utkräva hämnd på mina fiender, jag skall vedergälla mina ovänner. Jag skall lyfta min hand mot dig. Jag skall bränna bort allt orent

Läs mer »
Fjärde söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:2-6, 16-17 Hör, him­mel, och lyss­na, jord! Her­ren ta­lar. Barn har jag fost­rat och vårdat, men nu har de bru­tit med mig. Ox­en känner sin hus­bon­de och åsnan sin her­res krub­ba, men Is­ra­el känner in­te sin her­re, mitt folk har ing­et förstånd. Ve det­ta syn­di­ga folk, tyngt av skuld, det­ta on­da släkte, des­sa vanar­ta­de barn. De har över­gi­vit Her­ren, vi­sat förakt för Is­ra­els He­li­ge och vänt ho­nom ryg­gen. Har ni in­te fått nog med slag ef­tersom ni fortsätter att trot­sa? Hu­vu­det är sönder­sla­get, hjärtat sönderkros­sat. Från hu­vud till fot finns ing­et helt -bu­lor, skråmor, öpp­na sår, in­te

Läs mer »
Tredje söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:1-9 Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda. Hör, himmel, och lyssna, jord! Herren talar. Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit med mig. Oxen känner sin hus bonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre, mitt folk har inget förstånd. Ve detta syndiga folk ,tyngt av skuld, detta onda släkte, dessa vanartade barn. De har övergivit Herren, visat förakt för Israels Helige och vänt honom ryggen. Har ni inte fått nog med slag

Läs mer »
Kristi kropps högtid

Första läsningen: Mal 1:6-11 En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är vördnaden för mig? Det säger Herren Sebaot till er präster, ni som föraktar mitt namn. Då säger ni: ”Hur visar vi förakt för ditt namn?” Genom att komma med oren föda till mitt altare. Då säger ni: ”Hur har vi gjort den oren?” Genom att mena att man kan visa förakt för Herrens bord. Ni kommer med blinda offerdjur: är inte det något ont? Ni kommer med halta och

Läs mer »
Heliga Trefaldighet

Första läsningen: Apg 4:5-22 Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: ”Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta?” Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ”Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn.

Läs mer »
Pingstdagen

Första läsningen: Apg 2:1-21 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans,

Läs mer »
Sjunde påsksöndagen

Första läsningen: Apg 1:15-26 En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna – omkring 120 personer var samlade – och sade: ”Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa, och buken sprack så att alla inälvorna rann ut. Det blev känt för alla i Jerusalem, och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det

Läs mer »