Läsningar

Läsningar enligt Kaldeiska kyrkan rit

Andra Påsksöndagen

Första läsningen: Apg 4:34-5:11 Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga Tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. Då sade Petrus: ”Ananias,

Läs mer »
Påskdagen

Första läsningen: Jes 60:1-7 Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig. Folken skall vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång. Lyft blicken och se dig omkring! Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bär man i famnen. När du ser det skall du stråla av lycka, ditt hjärta skall bäva och bulta, när havets skatter kommer i din ägo och folkens rikedomar

Läs mer »
Skärtorsdagen

Första läsningen: 1 Mos 12:1-20 Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” Abram bröt upp, som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abram var 75 år när han lämnade Harran. Han tog

Läs mer »
Palmsöndagen

Första läsningen: Sak 9:9-12 Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. I kraft av blodsförbundet med dig skall jag släppa dina fångar ur den tomma brunnen. Kom tillbaka till borgen, ni fångar som fått ett hopp! I dag

Läs mer »
Sjätte söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 21:43-22:9 Så gav Herren Israel hela det land som han med ed hade lovat deras fäder, och de tog det i besittning och slog sig ner där. Och Herren lät dem få fred på alla sidor, så som han med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde hålla stånd mot dem, Herren gav dem alla i deras våld. Av allt det goda Herren hade lovat Israels folk uteblev ingenting. Allt gick i uppfyllelse. Nu kallade Josua till sig rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam och sade till dem: ”Ni har gjort allt som Herrens tjänare Mose befallde

Läs mer »
Femte söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 9:15-27 Josua slöt ett fredsförbund med dem och lovade att de skulle få leva. Ledarna för menigheten bekräftade det med ed. Tre dagar efter det att förbundet slutits fick israeliterna veta att givoniterna var deras grannar och bodde alldeles i närheten. Då bröt de upp och kom på tredje dagen fram till deras städer, Givon, Kefira, Beerot och Kirjat-Jearim. Men israeliterna dödade dem inte, på grund av den ed som menighetens ledare hade svurit dem vid Herren, Israels Gud. Hela menigheten knotade mot ledarna, men de svarade: ”Vi har svurit dem en ed vid Herren, Israels Gud, och nu kan

Läs mer »
Fjärde söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 7:10-13 Då sade Herren till Josua: ”Stig upp! Varför ligger du där med ansiktet mot marken? Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallde dem att hålla. De tog av det som var vigt åt förintelse, de stal det och lade det i smyg bland sina ägodelar. Därför kan Israel inte hålla stånd mot sina fiender utan måste vända ryggen till och fly: israeliterna är vigda åt förintelse. Jag skall inte längre vara med er, om ni inte utplånar det som är vigt åt förintelse. Se nu till att folket renar sig. Säg: Gör er rena till i

Läs mer »
Tredje söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 5:13-6:5 En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med draget svärd. Josua gick fram till honom och frågade: ”Hör du till oss eller till våra fiender?” Han svarade: ”Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu har jag kommit.” Då föll Josua ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han frågade: ”Herre, vad har du att säga till din tjänare?” Anföraren för Herrens här svarade: ”Ta av dig dina skor, du står på helig mark.” Josua gjorde så. Jeriko var slutet och stängt när israeliterna kom, ingen gick ut eller in. Men Herren

Läs mer »
Andra söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 4:15-24 Herren sade till Josua: ”Befall prästerna som bär arken med förbundstecknet att stiga upp ur Jordan.” Då befallde Josua prästerna: ”Stig upp ur Jordan.” Knappt hade prästerna som bar Herrens förbundsark stigit upp ur Jordan och satt fötterna på torra marken, förrän Jordans vatten återvände och steg över sina bräddar som förut. Det var den tionde dagen i den första månaden som folket steg upp ur Jordan och slog läger i Gilgal, vid Jerikos östgräns. De tolv stenarna som de tagit ur Jordan reste Josua i Gilgal, och han sade till israeliterna: ”När era barn en gång frågar sina fäder: Vad

Läs mer »
Första söndagen i fastan

Första läsningen: Jes 58:1,6-9 Ro­pa ut det så högt du kan, låt din röst lju­da som en hornstöt, förkun­na för mitt folk de­ras brott, för Ja­kobs ätt de­ras synd. Nej, det­ta är den fas­ta jag vill se: att du los­sar orättfärdi­ga bo­jor, sli­ter sönder okets rep, be­fri­ar de förtryck­ta, kros­sar al­la ok. De­la ditt bröd med den hung­ri­ge, ge hemlösa stac­ka­re hus­rum, ser du en na­ken så klä ho­nom, vänd in­te di­na eg­na ryg­gen! Då bry­ter gry­nings­lju­set fram för dig, och di­na sår skall ge­nast läkas. Din rättfärdig­het skall gå framför dig och Her­rens härlig­het gå sist i ditt tåg.

Läs mer »
Sjunde söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 42:5-8 Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folktill ett ljus för de andra folken. Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min

Läs mer »
Sjätte söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 63:7-16 Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa Herren för allt han gjort för oss, allt det goda han gjort för Israels folk i sin barmhärtighet och sin stora kärlek. Han sade: De är ju mitt folk, barn som aldrig sviker. Därför blev han deras räddare i all nöd. Det var inget sändebud, ingen ängelutan han själv som räddade dem, det var han som befriade dem av kärlek och medömkan. Alltid i gångna tider lyfte han upp dem och bar dem. Men de trotsade honom och bedrövade hans heliga ande. Han förvandlades till deras fiende, och han stred mot

Läs mer »