Tredje söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 32:1-8

Rättvist skall en gång en konung regera,furstar härska med rättfärdighet. Alla skall de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn.De skall vara som bäckar i öknen,som klippblockets skugga i solpinat land. Då skall de seendes ögon inte slutas,de hörandes öron skall lyssna. De obetänksamma skall få förstånd,de stammande tala flytande och klart. Dåren skall inte mer kallas ädel,skurken inte kallas storsint.6Dårens ord är idel dårskap och alla hans avsikter onda.Han handlar gudlöst och talar förvänt om Herren.Den hungrige låter han svälta,den törstande vägrar han vatten. Onda är skurkens vapen,skändliga är hans planer,när hans lögner fäller den hjälplöse,hans ord den fattige i rätten. Men den ädles planer är ädla,han träder upp för allt som ädelt är.

Andra läsningen: Fil 1:12-21

Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. Det har nu blivit klart för hela pretoriet, och alla andra också, att det är för Kristi skull som jag sitter fången, och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter, och de förkunnar av kärlek; de vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Än sen? Falska eller hederliga syften – i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig över.

Men också i fortsättningen skall jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning.

Evangelium: Matt 13:24-30

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ – ’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’”