Jungfru Marie himmelsfärd

Första läsningen: Apg 1:12-14

Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

Andra läsningen: Rom 16:1-6,16

Jag vill lägga ett gott ord för vår sys­ter Fo­i­be, som tjänar försam­ling­en i Kench­re­ai. Ta emot hen­ne i Her­ren på ett sätt som an­står de he­li­ga. Hjälp hen­ne med allt hon kan begära av er. Hon har själv va­rit ett stöd för många, också för mig.

Hälsa Prisca och Aqui­la, mi­na med­ar­be­ta­re i Kristus Je­sus. De har vågat li­vet för mig, och in­te ba­ra jag ut­an al­la hed­nakri­st­na försam­ling­ar tac­kar dem. Hälsa också försam­ling­en som möts i de­ras hus. Hälsa min käre Epai­ne­tos, Asi­ens förs­ta gåva till Kristus. Hälsa Ma­ria, som har ar­be­tat myc­ket för er. Hälsa varand­ra med en he­lig kyss. Al­la Kristi försam­ling­ar hälsar er.

Evangelium: Matt 12:46-50

Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig.” Han svarade honom: ”Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.”