Sjätte söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 2:1-5

Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Den dag skall komma då berget med Herrens tempelstår där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. ”Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.5Kom, alla av Jakobs ätt, låt oss vandra i Herrens ljus!

Andra läsningen: 1 Kor 10:14-17, 31-33

Håll er alltså bor­ta från av­gu­da­dyr­kan, mi­na kära. Jag ta­lar till förnuf­ti­ga människor, bedöm själva vad jag säger. Välsig­nel­sens bäga­re som vi välsig­nar, ger den oss in­te ge­men­skap med Kristi blod? Brödet som vi bry­ter, ger det oss in­te ge­men­skap med Kristi kropp? Ef­tersom brödet är ett en­da är vi – fast många – en en­da kropp, för al­la får vi vår del av ett och sam­ma bröd.

Om ni äter el­ler dric­ker el­ler vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck in­te an­stöt va­re sig bland ju­dar el­ler gre­ker el­ler in­om Guds försam­ling. Själv försöker jag all­tid rätta mig ef­ter al­la och söker in­te mitt eget bästa ut­an de mång­as, för att de skall bli rädda­de.

Evangelium: Luk 13:10-17

En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.” Herren svarade honom: ”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?” Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.