JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET

Första läsningen: Vish 7:21-40

allt lärde jag känna, det dolda och det synliga,
22ty jag fick undervisning av visheten,
hon som med sin konst har format allt.
I visheten bor en ande som är förnuftig och helig,
ensam i sitt slag, mångfaldig till formen,
tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad,
tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig,
23oemotståndlig, välgörande, människovänlig,
fast, orubblig, bekymmersfri,
allsmäktig och med uppsikt över allt;
den genomströmmar alla andar
som är förnuftiga, rena och av den tunnaste materia.
24Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.
I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar.
25Hon är ett utflöde från Guds makt,
hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet.
Därför kan ingenting orent komma henne nära.
26Hon är ett återsken av det eviga ljuset,
en klar spegling av Guds verksamhet
och en avbild av hans godhet.
27Hon är en men förmår allt,
hon förblir vad hon är men gör allting nytt.
I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar
och frambringar profeter och vänner till Gud,
28ty Gud älskar bara den som lever med visheten.
29Hon är härligare än solen
och förmer än alla stjärnbilder.
Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets,
30ty ljuset avlöses av natten,
men visheten kan inget ont få makt över.

Andra läsningen: Heb 1:1-13

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, 2men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. 3Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. 4Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. 5Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:Du är min son,jag har fött dig i dag,

eller:Jag skall vara hans fader,och han skall vara min son.

6Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han:Alla Guds änglar skall hylla honom.

7Om änglarna säger han:Han gör sina änglar till vindaroch sina tjänare till eldslågor,

8om Sonen däremot:Din tron, o Gud, består i evigheters evighet,och rättens spira är din kungaspira.Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten.Därför har Gud, din Gud, smort digmed glädjens olja mer än dina likar.

10Och:Du, Herre, lade i tidens början jordens grund,och himlarna är dina händers verk.11 De skall förgås, men du förblir.De skall alla nötas ut som en mantel,12 du skall rulla ihop dem som en klädnad,ja, som en mantel skall de bytas ut.Men du är densamme,dina år har inget slut.

13Aldrig har han sagt till en ängel:Sätt dig på min högra sida,så skall jag lägga dina fiendersom en pall under dina fötter.

Evangelium: Luk 1:46-55

Då sade Maria:”Min själ prisar Herrens storhet,47min ande jublar över Gud, min frälsare:48han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:49stora ting låter den Mäktige ske med mig,hans namn är heligt,50och hans förbarmande med dem som fruktar honomvarar från släkte till släkte.51Han gör mäktiga verk med sin arm,han skingrar dem som har övermodiga planer.52Han störtar härskare från deras troner,och han upphöjer de ringa.53Hungriga mättar han med sina gåvor,och rika skickar han tomhänta bort.54/55Han tar sig an sin tjänare Israeloch håller sitt löfte till våra fäder:att förbarma sig över Abrahamoch hans barn, till evig tid.”