Första söndagen i fastan

Första läsningen: Jes 58:1,6-9

Ro­pa ut det så högt du kan, låt din röst lju­da som en hornstöt, förkun­na för mitt folk de­ras brott, för Ja­kobs ätt de­ras synd.

Nej, det­ta är den fas­ta jag vill se: att du los­sar orättfärdi­ga bo­jor, sli­ter sönder okets rep, be­fri­ar de förtryck­ta, kros­sar al­la ok. De­la ditt bröd med den hung­ri­ge, ge hemlösa stac­ka­re hus­rum, ser du en na­ken så klä ho­nom, vänd in­te di­na eg­na ryg­gen! Då bry­ter gry­nings­lju­set fram för dig, och di­na sår skall ge­nast läkas. Din rättfärdig­het skall gå framför dig och Her­rens härlig­het gå sist i ditt tåg. Då skall Her­ren sva­ra när du kal­lar ,när du ro­par säger han: ”Här är jag. ”Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal.

Andra läsningen: Ef 4:17-24

Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Evangelium: Matt 4:1-11

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: ”Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.” Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.