Jesu Heliga Hjärta

Devotionen till Jesu Heliga Hjärta, den påtagliga sinnebilden för Guds överflödande nåd och kärlek har rötter i fornkyrkan och medeltiden. En av kristendomens viktigaste trossatser är att Gud älskar alla människor. Guds Ande som leder Kyrkan inspirerar Henne genom sina helgon att med tillförsikt se på det tecken som sammanfattar Guds frälsande kärlek, öppen för alla: Jesu Heliga Hjärta. Redan från kristendomens början firade man Frälsarens kärlek och kyrkofäderna hyllade Såret i Jesu Sida, som den stora källan till all nåd.

Den Helige Johannes Eudes (1601-1680, 19 aug.) är en av de stora förespråkarna i devotionen till Jesu Heliga Hjärta. Han spred först en förenad devotion till Jesu och Marias Hjärtan och det var den Helige Johannes Eudes som var den som först skrev en Mässa och Officium år 1670 till Jesu Heliga Hjärtas ära för sin kongregation (Eudisterna), vilket gav upphov till en stor spridning av Jesu Hjärtadevotionen. Dessa liturgier användes för första gången på olika platser i Frankrike den 20 sept. 1672, vilket samtidigt var den första gången Jesu Heliga Hjärta firades liturgiskt som fest genom många franska biskopars tillåtelse.

Den 25 jan. 1765 promulgerades ett dekret av Clemens XIII på polska biskopars och det f.d. Ärkebrödraskapets av Jesu Heliga Hjärta i Rom begäran att utbreda det liturgiska firandet av Jesu Heliga Hjärta, ”symbolen som hjälper oss att förnya minnet av den Gudomliga Kärleken.” Ett århundrade sedan skulle tillåtelsen till liturgiska firanden äntligen bli utbrett till hela Kyrkan. Detta skedde genom ett dekret från Gudstjänstkongregationen den 23 aug. 1856. Den Salige Pius IX svarade genom detta dekret på de franska biskoparnas och nästan hela Kyrkans förfrågan om att göra Jesu Hjärtakulten ”offentlig” i Kyrkans tros- och liturgiska liv.

De flesta katoliker förknippar Jesu Hjärtadevotionen med den Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.), som blev denna devotions stora aposteln. Hon tillhörde den Helige Franciskus av Sales’ Marie Besökelsekongregation (Visitationssystrarna i Paray-le-Monial, Frankrike). På Kristi Kropps och Blods Högtid den 16 juni 1675 uppenbarade sig Jesus med Hjärtat synligt och bad Margareta Maria att verka för instiftandet i hela den universella Kyrkan av Jesu Heliga Hjärtas Fest som skulle firas fredagen efter Kristi Lekamens Fest. Jesus uppenbarade sig för henne fyra gånger och bad två av dessa gånger om att hon skulle acceptera att bli ett villigt offer som gottgörelse för världens likgiltighet inför Hans kärlek. Margareta Maria fick lida mycket på grund av att hennes medsystrars oförståelse. De påstod att hon var förvirrad eller vilseledd. Den Heliga Margareta Maria hade aldrig kunnat nå ut med Jesu Hjärtabudskapen under sin levnad om inte Försynen gett henne en mycket särskild biktfader, Jesuiten, den Helige Claude de la Colombière (1641–1682, 15 feb.), som gav henne stöd och själv blev mycket hängiven denna devotion.

Pius XII förtydligar i Encyclican Haurietis Aquas från den 15 maj 1956 att uppenbarelserna till den Heliga Maria Margareta Alacoque inte tillför något nytt till den katolska läran. Dess betydelse består i att Herren, när Han visade sitt Hjärta, ville inbjuda på ett utomordentligt sätt människan till att begrunda och ha devotion till mysteriet av Guds förbarmande kärlek till mänskligheten. Påvens budskap är tydligt: Kyrkans devotion till Jesu Heliga Hjärta var inte beroende av och har inte sitt ursprung i någon privat uppenbarelse utan växte fram ur de troendes fromhet och Kyrkans förståelse av Guds offentliga uppenbarelse. Med denna anmärkning ville Pius XII inte säga att de privata uppenbarelserna till Maria Margareta och andra helgon är betydelselösa. De hjälper oss att inte glömma bort väsentliga sanningar i vår tro.

Under en av uppenbarelserna den 4 oktober 1686 till den Heliga Margareta Maria, visade Kristus på den Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.) och sade: ”Se det helgon som är innerligast förenat med mitt Hjärta. Ta honom som din vägledare och förebild”. Den som ärar Jesu Heliga Hjärta har verkligen den Helige Franciskus sanna anda. Det ”Serafiska Helgonet” Franciskus är tack vare denna uppenbarelse Skyddshelgon för Jesu Hjärtadevotionen.

 

LITANIA TILL JESU HELIGA HJÄRTA

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig , förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet,
en Ende Gud Jesu Hjärta,
Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta
Jesu Hjärta, danat i Jungfru Marias sköte av den Helige Ande Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord
Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta
Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel
Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel
Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port
Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld
Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens Ursprung
Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek
Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder
Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov
Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och Medelpunkt
Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap
Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor
Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag
Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del
Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande
Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig
Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet
Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder
Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser
Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull
Jesu Hjärta, lydigt intill döden Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans Jesu Hjärta, Källa till all tröst
Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse
Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning
Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig
Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig
Jesu Hjärta, alla heligas Lycka
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre
Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat, forma våra hjärtan efter Ditt Hjärta.

 

Allsmäktige, evige Gud, se till Din Sons Hjärta som i syndarnas namn frambär lovets och försoningens Offer åt Dig.
Skänk Din förlåtelse åt alla som längtar efter barmhärtighet, genom samme Din Son, vår Herre Jesus Kristus, som med Dig lever och råder, Gud från evighet till evighet. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.

Evige Fader, som tacksägelse för den oändliga kärlek Du visar oss genom Jesu Heliga Hjärtas helande kärlek och barmhärtighet, offrar jag Dig Jesu Heliga Hjärtas varje hjärtslag. Jesu Gudomliga Hjärtas hjärtslag, är tillsammans med Jesu lidande, Heliga Sår och Dyrbara Blod, det förnämsta jag kan offra Dig som tacksägelse, lovsång och gottgörelse för all otacksamhet och alla brott mot Din helighet. För Jesu Heliga Hjärtas skull, förbarma Dig över mig och hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, i ödmjukhet ber jag Dig ta emot min tacksägelse för Ditt Gudomliga Hjärtas eviga kärlek och barmhärtighet. Förbarma Dig över mig och min vädjan, som jag nu riktar till Ditt kärleksfulla Hjärta (nämn böneintention).

För Din outgrundliga kärleks skull, Du som vill vår eviga lycka i Dig, ber jag också om den största av all nåd: låt mig från och med nu ändra mitt liv och inte längre ge min längtan och kärlek till det som finns i denna värld, utan rikta all mitt hjärtas och min själs längtan och kärlek till Dig, min Gud. Ge mig nåden att få ge Ditt Hjärta glädje och tröst. Tillåt mig att växa som människa och kristen enligt Ditt Heliga Hjärta!

Maria, Jesu Heliga Hjärtas Moder och Drottning, för mig allt närmare din Son. Försvara mig mot allt och alla som vill dra mig bort från Jesu Hjärtas kärlek. Må Jesu Heliga Hjärtas Rike utbredas i varje människas själ på din förbön. Amen.