Den helige Josef

Jesus växte upp och blev så småningom en mogen, helt harmonisk personlighet inom ramen för en mänsklig familj, visserligen en helig familj, men ingenting tillåter oss att förutsätta att det hela tiden hände underbara saker, så som apokryferna berättar. Jesu uppväxt följde de normala psykologiska lagarna och detta gör inte bara Marias utan också Josefs roll och inflytande så mycket viktigare. Exegeterna har med rätta dragit vissa slutsatser av detta faktum angående Josefs helighet.
För det första får vi förmoda ett innerligt samband mellan Jesu jordiske och hans himmelske Abba. Husfadern var i Israel verkligen familjens överhuvud, han kallades “herre” av fru och barn och var ansvarig för allt. Den vördnad som hans barn var honom skyldiga kom mycket nära den de var förpliktade att visa Gud. Så växte Jesus upp under ledning av en man som han hade stor respekt och en äkta vördnad för, eftersom han representerade Gud för honom, även om han var medveten om en annan Fader (se Luk 2:29). Men denna respekt måste ha gått samman med en öm kärlek, som han säkert som barn har uttryckt med det förtroliga ordet “abba”. Så återfinner vi i hans sätt att bedja och i den bön han lärde oss något av hans förhållande som barn till Josef, sin abba, på vars godhet och hjälp han alltid kunde lita och som han hade en obegränsad vördnad för.

Som husfader var Josef ansvarig för Jesu både religiösa och mänskliga uppfostran. Det var han som ledde de gemensamma bönerna och som förde de sina till synagogan, där han, som ansedd jude, kanske ofta föreläste. Josefs hem måste ha lämnat ett outplånligt intryck på barnet Jesu känsliga hjärta: den sanna fromheten som rådde där, den förtröstansfulla relationen till den Allsmäktige och en självklar, uppriktig trohet mot lagen (vilken betydelse hade inte psaltarpsalmerna i en sådan familj) och allt detta i ett liv under jämförelsevis fattiga, otrygga förhållanden, hårt arbete och mitt i en trångsynt, småaktig omgivning… Så har Jesus i Josefs hem vuxit till den mogna, stabila personlighet som möter oss i evangeliet, en man med en barnslig förtröstan och kärlek till sin himmelske Fader men på samma gång öppen för sina medmänniskor och deras behov. Jesu gudamänskliga person förblir naturligtvis alltid ett mysterium för oss. Men detta hindrar oss inte att förmoda ett stort inflytande från de föräldrars sida som med sin kärleksfulla överlåtelse, sin ömsesidiga tillgivenhet och sin tjänstvillighet gentemot nästan på ett inte så litet sätt måste ha präglat hans mänskliga väsen.

En omständighet som inte kan ha undgått den lille pojkens uppmärksamhet var hans föräldrars ömsesidiga förhållande. De var inte bara frommare, mer upphöjda över det dagliga livets skiften och banala händelser än andra. Det var något helt speciellt hos dem, en tillgiven kärlek till varandra som han inte såg hos grannarna. Ett barnaöga ser klart och jämför spontant de andra barnens föräldrar med de egna. Den speciella kallelse som Jesus senare skall tala om och som innebar att leva i jungfrulighet för himmelrikets skull (jfr Matt 19:12) har han förvisso lärt känna och uppskatta i sitt föräldrahem. Josef har verkligen inte levt sitt jungfruliga liv som en börda eller bara accepterat det som något ofrånkomligt. Jesus måste ha upplevt sin mor och hennes man som lyckliga, innerligt fria människor som älskade varandra med en ren, osjälvisk kärlek. Och vi får föreställa oss att det var i Josefs hem som han själv så småningom blev medveten om sin egen kallelse till att leva i jungfrulighet för himmelrikets skull.

Så är den rättfärdige Josefs liv en tankeställare för oss alla. Alla måste vi våga bli Guds verktyg i enlighet med vår personliga kallelse i gudsriket. Allt som behövs är Josefs ödmjuka och lydiga “ja”. Gud är större än våra mänskliga planer och beräkningar. Bara om han får handla, blir vårt liv alltigenom något stort och oersättligt för hans eviga Rike.

 

Litania till den helige Josef

Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen: Förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria Bed för oss
Helige Josef
Upphöjde Son av Davids Hus
Patriarkernas Ljus
Guds Moders gemål
Jungfruns kyske beskyddare
Guds Sons fosterfar
Kristi oförtröttlige försvarare
Den Heliga Familjens överhuvud
Josef, rättfärdigast av alla
Josef, kyskast av alla
Josef, klokast av alla
Josef, tapprast av alla
Josef, lydigast av alla
Josef, trognast av alla
Tålamodets spegel
Fattigdomens vän
Förebild för alla som arbetar
Familjelivets prydnad
Jungfrurs beskyddare
Familjernas stöttepelare
De bedrövades tröst
De sjukas hopp
De döendes skyddspatron
Demonernas skräck
Den Heliga Kyrkans beskyddare
Guds Lamm, som borttager världens synder: förskona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: förbarma dig över oss, o Herre.
Han gjorde honom till herre i sitt hus,
och till härskare över all sin egendom.
O Gud, det behagade Dig att välja den Helige Josef till brudgum åt Maria och till beskyddare åt din Son. Förläna oss att, då vi ärar honom som vår beskyddare på jorden, vi må förtjäna att ha honom som vår förespråkare i himmelen. Detta ber vi om genom Jesus Kristus, vår Herre.

 

Novena till den helige Josef

Helige Josef, du vars beskydd är så stor, så stark; du som är vår förespråkare inför Guds Tron; jag sätter all min tillit och mina önskningar till dig.
Helige Josef, hjälp mig genom din mäktiga förbön så att din Gudomlige Son må skänka mig all andlig välsignelse, och så att jag, tack vare min åkallan här på jorden av din himmelska styrka, må kunna frambära min tacksägelse och min vördnad till den mest kärleksfulle av Fäder genom Jesus Kristus, vår Herre.
Helige Josef, jag tröttnar aldrig på att betrakta dig och Jesus sovande i dina armar. Jag vågar inte närma mig när Han vilar nära ditt hjärta.
Krama Honom i mitt namn och kyss Hans fina Huvud från mig, och be Honom att återgälda denna kyss när jag drar mitt sista andetag.
Helige Josef, Skyddspatron för de döendes själar, bed för oss.
Amen.