BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS

Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen.  Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en  blek.   Då  Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse,   förklarade   han:   “Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själamas liv. Dessa två strålar sprang fram ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann   och av en lans öppnades på korset”

Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes   gåvor,  vilkas   symbol  i  bibeln   är  vatten.

Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa, sade Jesus, ty honom når ej Guds rättvisa hand”.

Den 13 september 1935 fick den Heliga Faustina Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten. Genast kände hon sig inspirerad att offra till Fadern Hans älskade Sons “Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.

Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Krona.

Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röd strålen är för själen det evig livet. När Jesu dog på Korset utgjöt allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.

 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona. Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja. De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden. Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig. Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna bön som en frälsningens sköld. Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet. Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en d ö d s b ä d d, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.”

”För i dag fram hela mänskligheten till mig, särskilt då alla syndare. Låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav, och därigenom ger du mig tröst i den bittra sorg som förlusten av själar vållar mig.”

Jesus, Du är den Barmhärtige, som har medlidande med oss och förlåter oss. Se inte till våra synder utan till den förtröstan som vi har på Din oändliga godhet, och ta emot oss alla i Ditt medlidsamma Hjärtas boning. Låt oss aldrig någonsin lämna denna boning. Vi bönfaller Dig genom Din kärlek, som förenar Dig med Fadern och den Helige Ande.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på hela mänskligheten, särskilt på arma syndare. Denna mänsklighet är innesluten i Jesu medlidsamma Hjärta och visar oss Din barmhärtighet för Hans smärtas och plågas skull, för att vi må prisa Din barmhärtighets allmakt i evigheters evighet. Amen.

”För idag fram själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla Gudsvigdas själar till mig och låt med sjunka in i min oändliga barmhärtighet. De har gett mig kraft att hålla ut i mitt bittra och svåra lidande. Genom dem, liksom genom kanaler, rinner min barmhärtighet över mänskligheten.”

Jesus, Du den Barmhärtige, från Dig kommer allt som är gott. Mångfaldiga i oss nåden att utföra värdiga barmhärtighetsgärningar, så att de som ser på oss lovprisar barmhärtighetens Fader, som är i Himmelen.

Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på dem som är utvalda i Din vingård, på själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla de Gudsvigdas själar, låt kraften av Din välsignelse komma dem till del, och för det som Din Sons Hjärta känner för dem, för i Hans Hjärta är de inneslutna, ge dem Din kraft och Ditt ljus, så att de alltid leder andra på frälsningens vägar och att de tillsammans får sjunga din oändliga barmhärtighets ära i evigheters evighet. Amen.

”För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav; dessa själar gav mig tröst på Korsets väg, de var droppen av tröst i ett hav av bitterhet och lidande.”

Jesus, du är den Barmhärtige, som låter Dina nådegåvor i övermått komma alla till del ur Din barmhärtighets skatter, mottag oss i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning och låt oss aldrig någonsin komma ut ur den. Vi ber Dig om detta genom Din oändliga kärlek, den som Ditt Hjärta brinner av till Fadern i Himmelen.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de trogna själar som på Din Sons arv, och ge dem Din välsignelse för Hans smärtas och lidandes skull. Låt dem ständigt få vara under Din vård, så att de inte förlorar kärleken och den heliga trons skatt och att de med Änglarnas och Helgonens hela Härskara i evighet får prisa Din omätliga barmhärtighet. Amen.

”För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu inte känner mig. Under mitt bittra lidande tänkte jag också på dem och mitt Hjärta gladdes åt deras framtida iver. Låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav.”

Jesus, Du är medlidsam och hela världens Ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de hedningar, som ännu inte känner Dig. Låt strålarna av Din nåd upplysa dem, så att också de tillsammans med oss får prisa Din underbara barmhärtighet och tillåt inte att de någonsin lämnar Ditt medlidsamma Hjärtas boning.

Evige Fader, se med Din barmhäriga blick på hedningarnas själar och deras själar som ännu inte känner Dig men är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dra dem in i Evangeliets ljus. Dessa själar vet inte vilken stor lycka det är att älska Dig. Låt även dessa själar få prisa din barmhärtighets givmildhet i evighet. Amen.

”För i dag fram till mig de brödernas och systrarnas själar som är avskilda från min Heliga Kyrka och låt dem sjuka ner i min barmhärtighets hav. I ett bittert lidande slet de sönder min Kropp och mitt Hjärta, det vill säga min Kyrka. Då de återvänder i enhet med Kyrkan läks mina sår och på detta sätt ger de mig lindring i smärtan.”

Jesus, Du är medlidsam och godheten själv. Dem som ber Dig förvägrar Du inte ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning våra avskilda bröders och systrars själar och dra dem med Ditt Ljus till enhet med Kyrkan. Låt dem inte lämna Ditt barmhärtiga Hjärtas boning, utan låt även dem få prisa Din barmhärtighets givmildhet.

Evige Fader, se med Din barmhärtighets blick på våra avskilda bröders och systrars själar, särskilt på själarna hos dem som förspillt Din godhet, missbrukat Dina nådegåvor och envetet hållit fast vid sina fel. Se inte till deras fel utan på Din Sons kärlek och Hans bittra lidande, som Han underkastade sig för deras skull, då även de är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Låt även dessa själar få prisa din stora barmhärtighet i evighet. Amen.

”För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar liknar mest mitt Hjärta. De gav mig styrka i mitt bittra lidande då jag dog. Jag såg dem som Änglar på jorden, som kommer att vaka vid mina Altaren. Jag låter hela strömmar av nådegåvor komma över dem. Min nåd kan endast en ödmjuk själ ta emot. Ödmjuka själar skänker jag min tillit.”

Jesus, Du är medlidsam och har själv sagt: ”Lär av mig, jag är tyst och ödmjuk av Hjärtat…” Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning alla tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Dessa själar framkallar hela Himlens hänförelse och är särskilt älskade av den Himmelske Fadern. De är en väldoftande bukett inför Guds Tron, en doft som Gud själv tar emot. Dessa själar har en ständig boning i Ditt barmhärtiga Hjärta och sjunger oupphörligt en kärlekens och barmhärtighetens hymn i evighet.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på tysta, ödmjuka själar och små barns själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärtas boning. Dessa själar liknar mest Din Son. Doften av dessa själar stiger upp över jorden och når ända fram till Din Tron. Barmhärtighetens och all godhets Fader, jag bönfaller Dig genom den kärlek och det behag som Du har till dessa själar att välsigna hela världen och att alla själar tillsammans får sjunga din barmhärtighets ära i evigheters evighet. Amen.

”För i dag fram till mig sådana själar som särskilt ärar och prisar min barmhärtighet och låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över mitt lidande och trängt djupast in i min Själ. De är en levande avspegling av mitt medlidsamma Hjärta. Dessa själar kommer att lysa med särskild klarhet och strålglans i det kommande livet. Ingen av dem kommer att hamna i helvetets eld. Jag ska särskilt skydda var och en i dödsstunden.”

Jesus, Du är den Barmhärtige och Ditt Hjärta är Kärleken själv. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de själar som särskilt ärar och prisar det stora i Din barmhärtighet. Dessa själar är starka genom Guds egen kraft. Bland alla kval och svårigheter går de fram på livets stig i förtröstan på Din barmhärtighet. De är förenade med Dig och bär hela mänskligheten på sina skuldror. Dessa själar ska inte bli strängt dömda, utan Din barmhärtighet ska innefatta dem i dödsstunden.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som ärar och prisar Din största egenskap: Din oändliga barmhärtighet, och som är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dessa själar är det levande Evangeliet. Deras händer är fulla av barmhärtighetsgärningar och hjärtat, överfullt av glädje, sjunger barmhärtighetens lovsång till Dig, Den Högste. Jag ber Dig, o Gud, visa dem Din barmhärtighet efter det hopp och den förtröstan som de satt till Dig. Låt i dem Jesu löfte gå i uppfyllelse, det löfte då Han sa: ”Jag ska själv skydda de själar, som ärar min oändliga barmhärtighet, i livet och särskilt då dödens timma slår, detta allt till min ära.”

”För till mig i dag de själar, som befinner sig i Skärseldens fängelse och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Må strömmar av mitt Blod kyla den hetta de befinner sig i. Alla dessa själar har jag mycket kära, de betalar av till min rättvisa. Det är i din makt att ge dem lindring. Ta ur min Kyrkas skattkammare all Avlat och offra den för dem. O, om du kände deras lidande, skulle du ständigt offra själens allmosa för dem och avbetala deras skulder till min rättvisa.”

Jesus, Du är den Barmhärtige och Du har själv sagt att Du vill se barmhärtighet. Jag inför därför i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning själarna i Skärselden, som är Dig så kära men som dock måste betala av till Din rättvisa. Låt de strömmar av Blod och Vatten, som rann från Ditt Heliga Hjärta, släcka Skärseldens lågor, på det att kraften av Din barmhärtighet även där må äras.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som lider i Skärselden och som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Jag bönfaller Dig genom Din Sons Jesu smärta och lidande och genom den bitterhet som Hans Heliga Själ överöstes med: visa Din barmhärtighet mot de själar som står under Din rättvisa blick. Se inte på dem med vrede, utan endast genom Din älskade Sons Jesu Sår, för vi tror att Din godhet och Ditt förbarmande är oändliga. Amen.

”För idag till mig de kalla och likgiltiga själarna och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar mitt Hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i Getsemane Örtagård från kalla och likgiltiga själar. De var anledningen till att jag yttrade: ’Fader, låt denna kalk gå ifrån mig, om detta är Din Vilja.’ För dem är det sista halmstrået att fly till min barmhärtighet”.

Jesus, Du är barmhärtig, ja, Du är förbarmandet självt, jag för kalla och likgiltiga själar in i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning. Låt dessa frusna själar värmas i Din rena kärleks eld, dessa själar som är som döda och som fyller Dig med sådan motvilja. Barmhärtige Jesus, bruka Din barmhärtighets allmakt, dra dem in i själva elden av Din kärlek och ge dem helig kärlek, för Du förmår allt. Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de kalla och likgiltiga själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Barmhärtighetens Fader, jag bönfaller Dig genom Din Sons
bittra lidande och Hans dödskamp på Korset under tre timmar: låt även dem få ära Din barmhärtighets avgrund