Ärkeängeln Mikael

Litania till ärkeängeln Mikael

Herre, förbarma dig
Kristus, förbarma dig
Herre, förbarma dig
Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss
Gud, Fader i himmelen – förbarma dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, – bed för oss
Helige ärkeängel Mikael
Helige Mikael, Serafimernas furste
Helige Mikael, Herrens, Israels Guds, ambassadör
Helige Mikael, den heliga Treenighetens bisittare
Helige Mikael, paradisets gunstling
Helige Mikael, klaraste stjärna bland änglars skara
Helige Mikael, Guds nåds förmedlare
Helige Mikael, lysande sol av kärlek
Helige Mikael, högsta föredöme av ödmjukhet
Helige Mikael, mönster av saktmod
Helige Mikael, högsta flamma av brinnande iver
Helige Mikael, värdig all beundran
Helige Mikael, värdig vördnad
Helige Mikael, värdig allt lov
Helige Mikael, Guds mildhets sändebud
Helige Mikael, starke härförare
Helige Mikael, utdelare av glädje
Helige Mikael, tröstare för de nedslagna
Helige Mikael, fredsängel
Helige Mikael, tröstare för de sjuka
Helige Mikael, vägvisare för de vilsna
Helige Mikael, stöd för de som hoppas
Helige Mikael, beskyddare av de som tror
Helige Mikael, kyrkans beskyddare
Helige Mikael, generöse utdelare
Helige Mikael, de fattigas tillflykt
Helige Mikael, de förtrycktas lindring
Helige Mikael, demonernas besegrare
Helige Mikael, vår starkhet
Helige Mikael, vår tillflykt
Helige Mikael, vår försvarare
Helige Mikael, änglarnas anförare
Helige Mikael, patriarkernas tröst
Helige Mikael, profeternas vägvisare
Helige Mikael, apostlarnas vägvisare
Helige Mikael, martyrernas lindring
Helige Mikael, glädje för bekännarna
Helige Mikael, jungfrurnas beskyddare
Helige Mikael, alla de heligas sällhet
Guds Lamm, som borttager världens synder: – förskona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: – bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: – förbarma dig över oss, o Herre.
Låt oss bedja. O Herre, må din ärkeängel Mikaels starka förbön beskydda oss alltid och överallt; befria oss från allt ont och led oss till det eviga livet.
Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

Konsekration Till ärkeängeln Mikael

Ädlaste furste för änglarnas hierarki, den Högstes tappra krigare, nitiske älskare av Herrens härlighet, skräck för alla upproriska änglar, kärlek och fröjd för alla rättfärdiga änglar, Helige ärkeängel Mikael, jag önskar vara bland dina tillgivna och jag offrar och ger mig i dag till dig.
Jag ställer mig själv, mitt arbete, min familj, mina vänner och allt det som tillhör mig under ditt vaksamma beskydd. Mitt offer är litet ty jag är en stackars syndare men du tar emot mitt hjärtas tillgivenhet.
Minns att om jag från denna dag är under ditt beskydd, så måste du hjälpa mig under hela mitt liv. Be att jag må få förlåtelse för mina många och svåra synder, nåden att älska min Gud av allt mitt hjärta, min älskade Frälsare Jesus, min milda Moder Maria, och alla människor, mina bröder älskade av Fadern och återlösta av Sonen.
Be för mig om alla de hjälpmedel som är nödvändiga för att nå ärans krona. Försvara mig alltid mot min själs fiender, särskilt i mitt livs sista stund. Kom i denna stund, ärofulle ärkeängel, hjälp mig i striden och kasta långt ifrån mig, i helvetets avgrund, denne falske och högmodige ängel som du nedgjorde i striden i himmelen.
För mig då fram till Guds tron för att sjunga med dig, helige ärkeängel Mikael och med alla änglar, lov, ära och härlighet till Den som råder från evighet till evighet.
Amen.

 

Bön till ärkeängeln Mikael

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var vårt värn emot djävulens snaror och ondska. ”Må Gud betvinga honom,” därom ber vi ödmjukt, men du, de himmelska härskarornas furste, kasta med Guds kraft ned till helvetet, Satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna.
Amen